Könyvtárhasználati szabályzat

1. A könyvtár használata

Szolgáltatásait igénybe veheti minden beiratkozott és regisztrált olvasó.

2. A beiratkozás
2.1. A beiratkozás feltételei:

a) a cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár;
b) a tartózkodási vagy a letelepedési engedéllyel rendelkező uniós külföldi állampolgár;
c) a könyvtárba való beiratkozás díjtalan.

2.2. A beiratkozott könyvtárhasználók a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe:

a) a könyvtár látogatása;
b) a szabadpolcon levő dokumentumok helyben használata;
c) folyóirat-olvasás;
d) az állományfeltáró eszközök (katalógusok) segítségével tájékozódás a gyűjteményben;
e) információk a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól;
f) részvétel a könyvtár rendezvényein;
g) dokumentumok kölcsönzése;
h) a tájékoztató szolgáltatások igénybevétele;
i) hozzáférés a könyvtár belső hálózatán elérhető adatbázisokhoz, szöveges CD-ROM-okhoz;
j) előjegyzés;
k) könyvtárközi kölcsönzés;
l) kijelölt dokumentumok, védett állományrészek (a tankönyvtár gyűjtemény nem kölcsönözhető könyvek gyűjteménye) helyben használata;
m) technikai eszközök (fénymásoló, számítógép) helyben használata;
n) tájékoztató szolgálat igénybe vétele (referensszolgálat a könyvtár forrásaiból, telefonos és elektronikus levél útján).
2.3. A beiratkozáshoz szükséges adatok, igazolványok:

a) név, születési családi és utónév;
b) anyja születési családi és utóneve;
c) születési hely és idő;
d) állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;
e) a személyi igazolvány, – külföldieknek – az útlevél száma;

Egyúttal az olvasónak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy betartja a könyvtárhasználati szabályokat (köztük az elveszett, vagy megrongálódott dokumentum pótlásával kapcsolatos előírásokat is).

3. Adatkezelés

A Könyvtár az olvasók adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényi előírásoknak megfelelően kezeli. A könyvtár a hivatkozott törvény hatálya alá tartozó adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, azokat nyilvánosságra nem hozza.

4. Kölcsönzés rendje

a) Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott olvasójeggyel lehet.
b) A használó a kölcsönzés tényét a bizonylat aláírásával ismeri el.
c) A könyvtárból kölcsönözhetőek mindazok a dokumentumok, amelyek nincsenek helyben használatra kijelölve. Egyszerre 5 dokumentum kölcsönözhető, 3 hétre.
d) A kölcsönzési határidő meghosszabbítását legfeljebb két ízben személyesen, telefonon, e-mailben lehet kérni.
e) Ha a kölcsönző a dokumentumokat a lejárat idejére nem hozza vissza, akkor a könyvtár a tartozás rendezésére a lejárattól számított 10. naptári napon tértivevényes levélben szólítja fel. Ha a tartozást az olvasó továbbra sem rendezi, akkor a könyvtár a lejárattól számított 25. naptári napon második tértivevényes levélben szólítja fel. A lejárati időt követő 57. napon túl a könyvtári követelések behajtása az 1994. évi LIII. törvényben foglaltak szerint történik. A mindenkori bírósági eljárási díj, az értesítési és a kamatköltség a az olvasót terheli.
f) Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, aki a könyvtárnak bármilyen címen tartozik.
g) Ha a kölcsönző a dokumentumot elvesztette, megrongálta, vagy az bizonyíthatóan elhárítható okból megrongálódott köteles azt pótolni. Amennyiben nem pótolta a dokumentum azonos gyűjteményi értékű példányával, akkor a dokumentum gyűjteményi értéket és eljárási díjat kell fizetnie.
h) Ha a kért dokumentum más olvasó által kölcsönzött, a kölcsönvevő kérésére a könyvtár az igénylést előjegyzésbe veszi, és a beérkezéséről értesíti az igénylőt.
A Könyvtár vezetője a könyvtárhasználati szabályzatot sorozatosan megsértőket a kölcsönzésből határozott időtartamra – indokolt esetben véglegesen – kizárhatja.

5. A könyvtár nyitva tartása

Hétfő: 10-16
Kedd: 9-16
Szerda: 9-18
Csütörtök: 9-16
Péntek: 9-12

A könyvtár a nyári közigazgatási szünet időszakában (július 20 - augusztus 20-ig) zárva tart. Ezen időszak alatt csak a kölcsönzött dokumentumok visszavétele történik.

A nyitva tartás rendjéről a könyvtár vezetője köteles a könyvtárhasználókat tájékoztatni.

Indokolt esetben egyéb okok miatt is elrendelhető zárva tartás.

Elérhetőség

NSZFH Központi Könyvtár
(06 1) 301-6650
konyvtar@nive.hu
1054 Budapest
Szemere utca 7.

Nyitvatartás:

- Hétfő: 10-16
- Kedd: 9-16
- Szerda: 9-18
- Csütörtök: 9-16
- Péntek: 9-12

Bemutatkozás

A könyvtár szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó igénybe veheti. Az olvasóteremben 15 olvasóhely áll rendelkezésre. A könyvtár szabadpolcos elrendezésű, a kézikönyvek, folyóiratok, régi könyvek, tankönyvek kivételével minden dokumentum kölcsönözhető.

Szolgáltatások:

- a könyvtári dokumentumok helyben olvasása,
- a számítógépes adatbázis (HunTéka) használata,
- kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés,
- nyilvános tájékoztató szolgálat működtetése (telefon, e-mail, stb.),
- kapcsolat biztosítása külső (hazai és külföldi) adatbázisokhoz,
- CD ROM-on, DVD-n, egyéb korszerű adathordozókon megjelenő adatbázisok közvetítése.

A könyvtár története

A könyvtár elődjei között megtalálható az Országos Pedagógiai Intézet Könyvtára, a Pályaválasztási Intézet, a Szakoktatási és Módszertani Intézet valamint az Országos Továbbképzési és Kutatási Intézet könyvtári gyűjteményének egyes részei. A jelenlegi gyűjtemény mai formájában 1991-ben alakult meg, és 2008 januárjáig Budapest, VIII. kerület Berzsenyi utca 6 szám alatt működött, 2008 februárjától pedig Budapest, VIII. kerület Baross utca 52 szám alatt folytatja a működését.
2009-ben a gyűjteménybe integrálódott a Felnőttképzési Szakkönyvtár állománya, amelynek előző fenntartói a Munkaügyi Minisztérium és jogutódjai voltak.