eDokumentumok

Felnőttképzési Kutatási Füzetek 2005

Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó:
A szociális gazdaság jelene és jövoje Magyarországon / Kutatási zárótanulmány


Őry Mária:
Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon


Dr. Halmos Csaba
A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra / Kutatási zárótanulmány


Dr. Benke Magdolna:
A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetu térségekben / Zárótanulmány


Papp Péter:
A felnottképzés EU-konform fejlesztése céljából a felnottképzés EU trendjeinek vizsgálata


Kis Ibolya:
Kutatás a felnottoktatás és képzés hazai cél és feladatrendszerének változásáról a korszeru piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlodésének tükrében A hazai iskolarendszeru és az iskolarendszeren kívüli felnottoktatás és- képzés létszám- és struktúraváltozásainak statisztikai rendszere


Köpeczi Bócz Tamás:
Kutatás a felnőttoktatás-, és képzés nemzetközi cél-, és feladatrendszerének változásáról a korszerű piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlődésének tükrében


Pásztor Miklós:
A képzési helyettesítés rendszere és megvalósíthatósága Magyarországon


Szalai Ákos:
Az egyéni képzési számlák rendszere Magyarországon


Weninger László:
Az Európai Unióhoz való csatlakozás várható munkaügyi és foglalkoztatási hatásainak vizsgálata, különös tekintettel a képzési, felnőttképzési szükségletek vizsgálatára


Dávid János:
Munkaerő piaci igények és a szakképzési rendszer közelítése


Dr. Szilágyi Klára:
A fiatalok és felnottek pályaorientációs és karrierépítési készségeinek szintje, fejlesztésének lehetoségei / Kutatási zárótanulmány


Dr. Kálmán Anikó:
A felnottoktatásban és -képzésben alkalmazható kompetenciaelvu módszerek és azok alkalmazhatósága Kutatási zárótanulmány


Dr. Antalovits Miklós:
Továbbképzési modell kidolgozása vállalati oktatók tanári kompetenciáinak fejlesztésére / Kutatási zárótanulmány


Sz. Molnár Anna:
Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnottképzési igényei és képzési lehetoségei / Kutatási zárótanulmány


Csapó Benő:
Az elozetesen megszerzett tudás mérése és elismerése / Kutatási zárótanulmány


Radácsi Imre - Dr. Benedek Andrásné:
A termeloiskolai program magyarországi adaptálása / Kutatási zárótanulmány


Dr. Barta Tamás, Ambrus Tibor, Lengyel László, Lévai Zoltán:
Felnőttképzésben oktató szakemberek kompetenciáinak meghatározása / Kutatási zárótanulmány


Medián - Szénay Márta:
Az idegennyelv-ismeret. Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról


Dr. Koltai Dénes:
Felmérés a hazai felnottképzési szervezetek akkreditált programjainak helyzetéről / Kutatási zárótanulmány


Dr. Koltai Dénes:
Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről, Országos és regionális elemzés Kutatási zárótanulmány


Radácsi Imre, Dr. Benedek Andrásné:
Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet) / Kutatási zárótanulmány


Felnőttképzési Kutatási Füzetek 2006

Dr. Kadocsa László:
Az atipikus oktatási módszerek


Bancsók József, Kiss Ibolya:
A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére


Dr. Komenczi Bertalan:
Az E-learning lehetséges szerepe a magyarországi felnőttképzésben


Nemes György, Csilléry Miklós:
Kutatás az atipikus tanulási formák (távoktatás / e-learning) modelljeinek kifejlesztésére célcsoportonként, a modellek bevezetésére és alkalmazására


Dr. Benedek András, Dr. Szép Zsófia:
Közvetett finanszírozási technikák a felnőttképzésben. Nemzetközi kitekintés és a hazai adaptáció lehetőségei, ajánlások a jogi-pénzügyi szabályozásra


Szűcs András, Zarka Dénes:
A távoktatás módszertanának fejlesztése


Lannert Judit, Vágó Irén, Kőrösné Mikis Márta:
A felnőttek digitális írás- és idegennyelv-tudása


Dr. Matheidesz Mária, Rádai Péter, Sípos Júlia:
Általánosan elérhető nyelvoktató programok Magyarországon


dr. Kun Emese, dr. Kerék Viktória, Papp Péter:
Az EUROPASS bevezetése, alkalmazásának nemzetközi és hazai tapasztalatai


Berde Csaba, Dajnoki Krisztina, Juhász Csilla:
Kis- és középvállalkozások tulajdonosai és alkalmazottai képzésének fejlesztésére indított (pályázati) programok, és képzési szolgáltatások elemzése, költségszámításokkal alátámasztott javaslat az igényeikhez, feltételekhez igazodó információs és támogatási rendszerre, együttműködési projektekre és hálózatokra


Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna:
A feldolgozóipari, építőipari, kereskedelmi és szolgáltató mikrovállalkozások részére indított állami finanszírozású (felnőtt)képzési pályázati programok tapasztalatainak felmérése és a továbblépés lehetőségei / Kutatási zárótanulmány


Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor:
Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak / Kutatási zárótanulmány


Cserné Dr. Adermann Gizella, Dr. Fodor Imréné, Dr. Koltai Dénes, Kövesi Gusztáv, Kövesi Jenő, Muity György, Dr. Nemeskéri Zsolt, Dr. Szép Zsófia, Vámosi Tamás, Váradi Ákos:
A felnőttek foglalkoztathatóságának növelésére irányuló komplex képzési modellek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra, javaslatok intézkedésekre


Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia:
A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére


Pallós Józsefné:
A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását célzó képzési pályázati programok elemzése


Szentiványi Tamás, Szentiványi Zoltán, Nagy János, Entz Domokos:
A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése


Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról

Idősebb munkavállalókkal kapcsolatos politikák

Szakképzési Tanulmányok 2003-2007

Dr. Benke Magdolna:
Összefoglaló: az "Összegző vizsgálat a hazai szak- és felnőttképzési kutatások és fejlesztések helyzetéről" c. kutatás eredményeiről


A független vizsgabizottságok szerepe és feladatai a németországi szakképzésben

Udvardi-Lakos Endre:
A kompetencia-kártya, avagy paradigmaváltás a gyakorlatban


Dr. Szitás József:
kreditrendszer kialakulása a felsőoktatásban, bevezetése Magyarországon, hasznosítható tapasztalatok a szakképzés számára


A kredit rendszer szakképzésbe való bevezetésének feltételei

A kreditrendszer szakképzésbe való bevezetésének feltételeiről

A kredit rendszerű szakképzés tapasztalatai néhány európai országban

A szakképzés normatív rendszerének fejlődése, az iskolák és fenntartóik véleménye a finanszírozásról

Az iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben a 2003/2004. tanévben szakképzettséget szerzett pályakezdők elhelyezkedésének, a szaktudás hasznosíthatóságának vizsgálatáról

Az OKJ korszerűsítese az Európai Uniós csatlakozas figyelembevételével

Molnár Géza:
Független vizsgaközpontok bemutatása Finnországban


Az európai országokban alkalmazott és Magyarországon alkalmazható szakképzési indikátorok - 2007

Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról

Dr. Kadocsa László:
A magyar szakképzés kreditrendszerének tervezete (Adalékok a magyar szakképzés kreditrendszerének tervezéséhez)


Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a tevékenységet megalapozó jogi szabályozásról, a pályakövetést segítő intézmények rendszeréről

Szakképzési kutatások

Kutatásvezető: Erdei Gábor, Dr.
Összegző tanulmány: A szakmai szervezetek szerepe a szakképzés tartalmi szabályozásában, című kutatás eredményeiről


Kutatásvezető: Keczer Gabriella, dr. habil.
Összegző tanulmány: A megyei fejlesztési és képzési bizottságok javaslatában, illetve a Kormány szakmaszerkezeti döntésében támogatott és nem támogatott szakmák piaci relevanciájának vizsgálata, című kutatás eredményeiről


Kutatásvezető: Kerékgyártó László
Összegző tanulmány: A szakképzett és szakképzetlen fizikai munkaerő iránti igény előrejelzését lehetővé tevő módszertan, című kutatás eredményeiről


Kutatásvezető: Kereszty Orsolya
Összegző tanulmány: Az állami fenntartásba került szakképzési intézményrendszer átszervezésének nyomon követése: koncepció és gyakorlat


Kutatásvezető: Kereszty Orsolya
Összegző tanulmány: A párhuzamos képzések és kis létszámú szakképzések feltérképezése iskolai rendszerű képzésben az állami feladatellátó rendszerben, című kutatás eredményeiről


Kutatásvezető: Kereszty Orsolya
Összegző tanulmány: Szakképzési intézményhálózat strukturális átalakulásának vizsgálata: befolyásoló tényezők és munkaerő-piaci illeszkedés elemzése a szakképzési centrumok vonatkozásában, című kutatás eredményeiről


Kutatásvezető: Kereszty Orsolya
Összegző tanulmány: Az új törvényi változások alapján bekövetkezett TISZK átalakítások helyzete és nyomonkövetése , című kutatás eredményeiről


Kutatásvezető: Lászlóné Szép Györgyi
Összegző tanulmány: A gyakorlati képzési normatíva és a gyakorlati képzés tényleges költségeinek összehasonlító elemzése meghatározott szakképesítések esetében, című kutatás eredményeiről


Kutatásvezető: Modláné Görgényi Ildikó, Modla Ferenc
Összegző tanulmány: A felnőttképzési intézmények fejlődése és szerepe az identitás megőrzésében a magyarlakta területeken napjainkig. Főbb tendenciák és feladatok a határon túli, magyar nyelvű felnőttképzés fejlesztésének érdekében


Kutatásvezető: Takács László, dr. habil.
Összegző tanulmány: A duális szakképzés kialakulása és történeti fejlődése a haza és európai oktatási rendszerben, kiemelten vizsgálva a szakképzés fejlődésének gazdaságtörténeti és társadalomtörténeti vonatkozásait, című kutatás eredményeiről